Marsza?ek Sejmu otworzy?a wystaw? «Nasi Izraelczycy…»

12 июля, 2013

Marsza?ek Sejmu otworzy?a wystaw? «Nasi Izraelczycy...»10 lipca br. w Holu G??wnym Sejmu marsza?ek Sejmu Ewa Kopacz uroczy?cie otworzy?a wystaw? «Nasi Izraelczycy. Losy polskich ?yd?w w Izraelu». W wydarzeniu wzi?li tak?e udzia? ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav-Nera, cz?onkowie Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej oraz liczni zaproszeni go?cie.

– Wystawa (…) prezentuje bardzo istotny element naszego wsp?lnego dziedzictwa ?ci?le zwi?zany z kszta?towaniem si? niepodleg?ego pa?stwa Izrael. Ukazuje bowiem «polskie tropy» wybitnych przedstawicieli pa?stwa Izrael dzia?aj?cych w polityce, kulturze i nauce — powiedzia?a marsza?ek Sejmu podczas otwarcia wystawy.

Ambasador Izraela Zvi Rav-Nera podkre?li? ogromne znaczenie dziewi?ciuset lat polsko- ?ydowskiej historii. Wspomnia? r?wnie?, ?e wielu obywateli izraelskich, maj?cych polskie pochodzenie, mia?o znacz?cy wp?yw na rozw?j pa?stwa Izrael.

Ekspozycja „Nasi Izraelczycy. Losy polskich ?yd?w w Izraelu” zosta?a przygotowana z okazji tegorocznych obchod?w 65. rocznicy powstania pa?stwa Izrael. Jej inicjatorem jest  Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna. Wystawa pokazuje relacje mi?dzy Polakami i ?ydami w r??nych momentach wsp?lnej historii m.in. w okresie mi?dzywojennym oraz drugiej wojny ?wiatowej, pisze sejm.gov.pl.

Marsza?ek Sejmu otworzy?a wystaw? «Nasi Izraelczycy...» Marsza?ek Sejmu otworzy?a wystaw? «Nasi Izraelczycy...»