Muzeum Zegar?w Wie?owych wraca 7 lat po po?arze

10 июля, 2013

Muzeum Zegar?w Wie?owych wraca 7 lat po po?arze W poniedzia?ek, siedem lat po po?arze ko?cio?a ?w. Katarzyny w Gda?sku, ponownie otwarto dzia?aj?ce w ?wi?tyni Muzeum Zegar?w Wie?owych. Mimo ?e by?o nieczynne, przez ostatnie lata wzbogaci?o si? o kilka nowych eksponat?w.

Muzeum Zegar?w Wie?owych to dwie sale wystawiennicze urz?dzone wewn?trz ko?cielnej wie?y. Ogl?da? tu mo?na kolekcj? 18 zegar?w, a kilka kolejnych przechowywanych jest w muzealnych magazynach. Najstarsze eksponaty pochodz? z XIV-XV wieku, najm?odsze powsta?y w XXI wieku. S? tu zar?wno zegary mechaniczne, jak i te, do kt?rych uruchomienia potrzebna jest energia elektryczna.Muzeum Zegar?w Wie?owych wraca 7 lat po po?arze

Muzeum Zegar?w Wie?owych powsta?o w 1996 r. Po?ar, kt?ry wybuch? w ko?ciele 22 maja 2006 r., spowodowa? szcz??liwie tylko nieznaczne uszkodzenia muzealnych eksponat?w (dokona?a ich g??wnie woda u?yta do gaszenia).Ogie? uszkodzi? jednak powa?nie he?m wie?y, kt?ry trzeba by?o odtworzy?. W czasie remontu wie?y muzeum by?o nieczynne, muzealnicy wykorzystywali ten czas m.in. na napraw? i konserwacj? eksponat?w. Przed ponownym otwarciem zdecydowali si? te? przearan?owa? wystaw?, pisze tvn.pl.

Dla publiczno?ci Muzeum Zegar?w Wie?owych zostanie otwarte 13 lipca. Czynne b?dzie do 30 wrze?nia.