Prezydent: Przesz?o?? nie musi dzieli? na zawsze

15 июля, 2013

Prezydent: Przesz?o?? nie musi dzieli? na zawszePrzesz?o??, najbardziej nawet dramatyczna, nie musi dzieli? na zawsze. Uczciwie potraktowana mo?e s?u?y? pojednaniu i wsp??pracy naszych narod?w i naszych dw?ch niepodleg?ych pa?stw— m?wi? prezydent Bronis?aw Komorowski w ?ucku na Ukrainie podczas uroczysto?ci upami?tniaj?cych ofiary zbrodni wo?y?skiej.

Prezydent Bronis?aw Komorowski wzi??  udzia? we mszy ?wi?tej w intencji ofiar zbrodni wo?y?skiej, kt?ra zosta?a odprawiona w Katedrze pod wezwaniem Aposto??w Piotra i Paw?a w ?ucku.Prezydent: Przesz?o?? nie musi dzieli? na zawsze

–  Pojednanie oparte na prawdzie pozwoli stawia? to, co jednoczy, o wiele wy?ej ni? to, co jest ?r?d?em podzia??w i nieufno?ci. Warto pami?ta?, ?e z konflikt?w polsko-ukrai?skich zawsze korzysta? kto? trzeci, kto? kto zawsze czyha? na nasz? niepodleg?o??, na nasz? wolno??— zaznaczy? Prezydent RP.

– Razem oddajemy ho?d wszystkim pomordowanym. Razem przepraszamy Boga za zbrodnie i krzywdy prostymi s?owami: „Odpu?? nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”— m?wi? Bronis?aw Komorowski.— Jeste?my tu razem w odpowiedzi na wezwanie skierowane do wszystkich Polak?w i do wszystkich Ukrai?c?w o chrze?cija?skie dzie?o pojednania — doda?, pisze prezydent.pl.

Prezydent wspomnia? o niedawno podpisanej deklaracji Arcypasterzy czterech Ko?cio??w: rzymskokatolickiego i greckokatolickiego w Polsce, Ukrai?skiego Ko?cio?a Greckokatolickiego i Ko?cio?a rzymskokatolickiego na Ukrainie.

Prezydent: Przesz?o?? nie musi dzieli? na zawsze Prezydent: Przesz?o?? nie musi dzieli? na zawsze