Tag ‘wisla’

Wis?a znikn??a z mapy Google

Z Google Maps znikn?? fragment kr?lowej polskich rzek od Wilanowa do Karczewa. Miejsce, gdzie do niedawna wi?a si? b??kitna wst?ga, jest bia?? plam?. Piotr Zalewski, rzecznik Google Polska dowiedzia? si? o «znikni?ciu» Wis?y od nas, w poniedzia?ek. Zg?oszenie zosta?o przyj?te. Pracujemy nad tym, by b??d zosta? jak najszybciej poprawiony. Rzecznik wyja?ni?, ?e informacje na Mapach […]