Tag ‘europejska konferencja’

Egzorcy?ci spotkali si? na Jasnej G?rze

Oko?o 300 os?b z Polski i zagranicy przyjecha?o do Cz?stochowy na pi?ciodniow? Europejsk? Konferencj? Mi?dzynarodowego Stowarzyszenia ds. Pos?ugi Uwalniania. Egzorcy?ci rozmawia? b?d? m.in. o tatua?u, piercingu i uzale?nieniach. Szczeg??y rozm?w s? jednak tajne. Konferencja egzorcyst?w zwo?ywana jest co dwa lata i zawsze ma charakter zamkni?ty dla medi?w. Gromadzi tak?e wsp??pracuj?cych z egzorcystami ksi??y i osoby […]