Wis?a znikn??a z mapy Google

9 июля, 2013

Wis?a znikn??a z mapy GoogleZ Google Maps znikn?? fragment kr?lowej polskich rzek od Wilanowa do Karczewa. Miejsce, gdzie do niedawna wi?a si? b??kitna wst?ga, jest bia?? plam?.

Piotr Zalewski, rzecznik Google Polska dowiedzia? si? o «znikni?ciu» Wis?y od nas, w poniedzia?ek.

Zg?oszenie zosta?o przyj?te. Pracujemy nad tym, by b??d zosta? jak najszybciej poprawiony.Wis?a znikn??a z mapy Google

Rzecznik wyja?ni?, ?e informacje na Mapach Google pochodz? z kilku r??nych ?r?de?, wi?c b??dy pojawiaj? si? na nich bardzo rzadko.

– Je?li na Mapach wida? b??d, to ?atwo mo?na go zg?osi?, korzystaj?c z linka Edycja w Kreatorze Map Google, kt?ry znajduje si? w prawym dolnym rogu Mapy – opisa? Zalewski. – Je?li kilku u?ytkownik?w zg?osi b??d lub doda nowy obiekt w Kreatorze Map Google, to po weryfikacji zostanie on szybko uwzgl?dniony na Mapach Google —doda?.

Czekamy wi?c, kiedy Wis?a powr?ci na map?.