— Polski

Nagroda Yad Vashem dla «Pok?osia»

«Pok?osie» — film w re?. W?adys?awa Pasikowskiego o mieszka?cach polskiej wsi, kt?rzy podczas II wojny ?wiatowej zamordowali grup? ?yd?w — otrzyma?o nagrod? Yad Vashem. «Pok?osie» to sugestywna podr?? w g??b ciemnych mrok?w Holocaustu — napisa?o o filmie jury. — Na festiwalu w Jerozolimie film «Pok?osie» w re?yserii W?adys?awa Pasikowskiego zosta? nagrodzony nagrod? Prezesa Yad Vashem, […]

Prezydent: Przesz?o?? nie musi dzieli? na zawsze

Przesz?o??, najbardziej nawet dramatyczna, nie musi dzieli? na zawsze. Uczciwie potraktowana mo?e s?u?y? pojednaniu i wsp??pracy naszych narod?w i naszych dw?ch niepodleg?ych pa?stw— m?wi? prezydent Bronis?aw Komorowski w ?ucku na Ukrainie podczas uroczysto?ci upami?tniaj?cych ofiary zbrodni wo?y?skiej. Prezydent Bronis?aw Komorowski wzi??  udzia? we mszy ?wi?tej w intencji ofiar zbrodni wo?y?skiej, kt?ra zosta?a odprawiona w Katedrze […]

Pa?ac Prezydencki otwarty w lipcu dla zwiedzaj?cych

W trzy kolejne niedziele lipca warszawiacy oraz odwiedzaj?cy stolic? tury?ci b?d? mogli zwiedzi? miejsca, w kt?rych Prezydent RP pracuje i przyjmuje go?ci. A tak?e podziwia? malarstwo polskie i europejskie z kolekcji Galerii Rogali?skiej, obrazy Jerzego Nowosielskiego oraz now? Sal? Chor?gwian?. Pa?ac Prezydencki b?dzie otwarty 14, 21 i 28 lipca w godz. 10.00-16.00, pisze prezydent.pl.

Marsza?ek Sejmu otworzy?a wystaw? «Nasi Izraelczycy…»

10 lipca br. w Holu G??wnym Sejmu marsza?ek Sejmu Ewa Kopacz uroczy?cie otworzy?a wystaw? «Nasi Izraelczycy. Losy polskich ?yd?w w Izraelu». W wydarzeniu wzi?li tak?e udzia? ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav-Nera, cz?onkowie Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej oraz liczni zaproszeni go?cie. – Wystawa (…) prezentuje bardzo istotny element naszego wsp?lnego dziedzictwa ?ci?le zwi?zany z kszta?towaniem si? […]

Egzorcy?ci spotkali si? na Jasnej G?rze

Oko?o 300 os?b z Polski i zagranicy przyjecha?o do Cz?stochowy na pi?ciodniow? Europejsk? Konferencj? Mi?dzynarodowego Stowarzyszenia ds. Pos?ugi Uwalniania. Egzorcy?ci rozmawia? b?d? m.in. o tatua?u, piercingu i uzale?nieniach. Szczeg??y rozm?w s? jednak tajne. Konferencja egzorcyst?w zwo?ywana jest co dwa lata i zawsze ma charakter zamkni?ty dla medi?w. Gromadzi tak?e wsp??pracuj?cych z egzorcystami ksi??y i osoby […]