— Polski

Muzeum Zegar?w Wie?owych wraca 7 lat po po?arze

W poniedzia?ek, siedem lat po po?arze ko?cio?a ?w. Katarzyny w Gda?sku, ponownie otwarto dzia?aj?ce w ?wi?tyni Muzeum Zegar?w Wie?owych. Mimo ?e by?o nieczynne, przez ostatnie lata wzbogaci?o si? o kilka nowych eksponat?w. Muzeum Zegar?w Wie?owych to dwie sale wystawiennicze urz?dzone wewn?trz ko?cielnej wie?y. Ogl?da? tu mo?na kolekcj? 18 zegar?w, a kilka kolejnych przechowywanych jest w […]

Tenisi?ci: Radwa?ska, Janowicz i Kubot — odznaczeni

Bronis?aw Komorowski uhonorowa? w poniedzia?ek w Belwederze odznaczeniami pa?stwowymi tenisist?w: Agnieszk? Radwa?sk?, Jerzego Janowicza i ?ukasza Kubota za ich sukcesy w wielkoszlemowym turnieju w Londynie. « To by? polski Wimbledon», — podkre?li? prezydent. Naszym tenisistom gratulowa? r?wnie? komentator Bohdan Tomaszewski. Radwa?ska «za osi?gni?cia sportowe, za dzia?alno?ci na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu» zosta?a odznaczona Z?otym […]

Wis?a znikn??a z mapy Google

Z Google Maps znikn?? fragment kr?lowej polskich rzek od Wilanowa do Karczewa. Miejsce, gdzie do niedawna wi?a si? b??kitna wst?ga, jest bia?? plam?. Piotr Zalewski, rzecznik Google Polska dowiedzia? si? o «znikni?ciu» Wis?y od nas, w poniedzia?ek. Zg?oszenie zosta?o przyj?te. Pracujemy nad tym, by b??d zosta? jak najszybciej poprawiony. Rzecznik wyja?ni?, ?e informacje na Mapach […]

Mobilny pomnik powstanie w Poznaniu?

Nietypowy projekt Mobilnego Pomnika Wielookoliczno?ciowego zg?osi? do bud?etu obywatelskiego Jakub G?az. Ma by? jak w?z Drzyma?y, w dodatku z wymiennymi elementami. Pozna?ski krytyk architektury chce wywo?a? dyskusj? na temat miejskich pomnik?w. Mobilny Pomnik Wielookoliczno?ciowy ma «jednorazowo rozwi?za? problem coraz cz?stszych kontrowersji zwi?zanych z pomys?ami na stawianie nowych lub rekonstrukcj? starych pomnik?w w Poznaniu». – Kr?tko m?wi?c: […]

Pod Starym S?czem powstanie ?limak z widokiem na g?ry

W Woli Kroguleckiej obok Starego S?cza powstanie platforma widokowa w kszta?cie ?limaka. B?dzie si? z niej roztacza? widok na dolin? Popradu; zamek w Rytrze, Stary i Nowy S?cz oraz Nawojow? i Przehyb?. – To miejsce wskazali nam sami tury?ci, kt?rzy zatrzymuj? si? w Woli Kroguleckiej, by podziwia? widoki – przyznaje zast?pca burmistrza Starego S?cza Kazimierz […]